Privacy-policy

PRINCIPES

Immogra respecteert de individuele privacy en waardeert het vertrouwen van haar klanten, medewerkers, leveranciers, contractanten, zakenpartners en het grote publiek.

Daarom streeft Immogra ernaar om persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en vrij te geven op een manier die in overeenstemming is met de wetten van de landen waarin zij zaken doet.


INFORMATIEBEVEILIGING

Immogra is toegewijd om te voldoen aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Het management van Immogra erkent het belang van het identificeren en beschermen van de informatie-assets van de organisatie, het vermijden van vernietiging, ongeoorloofde openbaarmaking, onjuiste wijziging of ongeoorloofd gebruik van informatie met betrekking tot haar klanten, werknemers, prijzen, strategie, management, of andere verwante concepten.

Immogra is daarom toegewijd aan het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en continu verbeteren van haar informatiebeveiligingsbeheersysteem om de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van persoonlijke gegevens en informatie in het algemeen te waarborgen.

VOORAFGAANDELIJKE TOELICHTING

De verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Groep Immogra* is Service & Development Group Belgium, naamloze vennootschap, met ondernemingsnummer BTW BE0415.874.533, met zetel te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1157, hierna “IMMOGRA’.

Wanneer u contacten onderhoudt met “IMMOGRA”, verder genoemd “onze onderneming”, vertrouwt u persoonlijke gegevens toe aan onze onderneming.  

Onze onderneming respecteert uw privacy en streeft ernaar om deze persoonlijke gegevens te behandelen en te beschermen op een manier die in overeenstemming is met de wetgeving van de landen waarin zij zaken doet.  In deze Privacy en Cookie-verklaring wordt:

a) vooreerst uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, waartoe wij deze aanwenden en hoe wij deze beschermen.  

b) Vervolgens geven wij U bij deze toelichting over de door onze onderneming op haar website(s) gehanteerde cookies. 

Deze Privacy en Cookie-verklaring kan steeds eenzijdig door onze onderneming worden gewijzigd, reden waarom wij u dan ook aanraden om deze Privacy en Cookie-verklaring regelmatig na te kijken.


A. PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: JULI 2020 
Uw privacy is belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring behandelt de informatie die we verzamelen op onze websites en bij onze activiteiten. Hierin wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. 

Deze verklaring is van toepassing op de Immogra-diensten in het algemeen.
1. TOEPASSINGSGEBIED

Deze Privacy- en Cookie-verklaring is van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens waarover “IMMOGRA” komt te beschikken in het kader van de realisatie van haar voorwerp.  


Zij is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige), op alle bezoekers van de website(s) van onze onderneming en op alle andere personen die met onze onderneming contacten onderhouden en/of opnemen.

2. PERSOONSGEGEVENS

Onder persoonsgegevens wordt verstaan, deze gegevens die een persoon identificeert of het mogelijk maakt om een persoon te identificeren.  Het betreft enerzijds deze persoonsgegevens die onze onderneming komt te verwerven door uw gebruik van de website(s) van onze onderneming (waaronder doch niet beperkt tot deze gegevens die u zelf invoert) en anderzijds de persoonsgegevens die u aan onze onderneming overmaakt via andere kanalen (zoals onze antwoordformulieren, contractdocumenten, al dan niet via onze partners of via uw gebruik van onze goederen en diensten). 

Onze onderneming kan onder meer de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen:

a) persoonlijke identificatiegegevens zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, geboortedatum, telefoonnummer(s) en e-mailadres(sen);

b) financiële identificatiegegevens (bankgegevens);

c) kopie identiteitskaart (voorzijde);

d) elektronische identificatiegegevens zoals het IP-adres van uw pc, tablet of smartphone, locatie, cookies;

e) contractgegevens: zoals bijvoorbeeld welke contracten u met onze onderneming heeft afgesloten, alle gegevens die voorafgaand aan de contractsluiting werden overgemaakt en tenslotte de gegevens die werden overgemaakt met het oog op de eventuele contractsluiting doch die finaal niet in een contract zijn geresulteerd

f) uw taal-voorkeuren;

g) de project-voorkeuren;

h) de regio-voorkeuren;

i) de gegevens die werden uitgewisseld in het kader van sollicitaties zoals informatie over uw werkervaring, diploma’s en opleidingen, beroepskwalificaties.

j) Gegevens die betrekking hebben op de projecten zoals bouwplannen, vergunningen, lastenboek;

Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de werking van de website en het verrichten van onze onderneming van haar werkzaamheden, zijnde het realiseren van haar voorwerp.

Onze onderneming kan meer persoonsgegevens verzamelen naarmate u meer gebruik maakt van onze website of de (al dan niet pre-)contractuele samenwerking evolueert.  


3. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN VERWERKERS

“IMMOGRA” is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.  Dit betekent dat onze onderneming bepaalt welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden ze worden verzameld en tenslotte met welke middelen zij zullen worden verwerkt.  

Onze onderneming stelt één of meerdere gegevensverwerkers aan die op haar vraag de persoonsgegevens verwerkt.  Meer in het bijzonder doet onze onderneming beroep op gegevensverwerkers, zijnde andere ondernemingen die onze onderneming heeft ingeschakeld voor marketingdoeleinden, hostingdoeleinden, administratieve doeleinden, communicatiedoeleinden  Deze verwerkers zijn verantwoordelijk om vertrouwelijkheid en de veiligheid van de persoonsgegevens te beschermen.

Met alle verwerkers werden de nodige garanties bekomen om te voorzien in de passende maatregelen om de omgang met persoonsgegevens overeenkomstig de GDPR en de beveiliging van de persoonsgegevens te kunnen garanderen.


4. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Onze onderneming zal Uw gegevens verwerken voor volgende welbepaalde doeleinden, meer bepaald:

Ga omhoog